Prítomnosť slnka si počas dňa uvedomíme len vtedy, ak nám je príliš teplo. V noci je zase naše videnie vďaka jeho neprítomnosti obmedzené. Slnko hrá v našom živote dôležitú úlohu a nedokázali by sme bez neho žiť. Vďaka slnku môžeme existovať. Dobrou správou však je, že ľudstvo dokázalo energiu získavanú zo slnka využiť vo svoj prospech a začalo sa využívať aj pri takej činnosti, akou je výroba elektrickej energie. Uskutočnenie celého procesu je možné vďaka zariadeniam na to určeným, ktoré sa nazývajú fotovoltaický systém.

Fotovoltaické systémy sú šetrné voči životnému prostrediu a umožňujú vyrábať elektrickú energiu s oveľa nižšími nákladmi, než by vznikali pri odbere elektrickej energie z verejnej distribučnej siete. Cena za ich inštaláciu však viacerých odrádza. Dobrou správou však je, že vláda podporuje výstavbou fotovoltaických systémov v domácnostiach, a z toho dôvodu sa začala udeľovať dotacia na fotovoltaiku. Dotácia na fotovoltaiku má slúžiť ako hlavný nástroj na podporu zavádzania zariadení, ktoré pri svojej činnosti získavajú energiu z obnoviteľných zdrojov, v tomto prípade zo slnka. Dotácia na fotovoltaiku je určená pre všetkých, ktorí by sa radi stali nezávislými od verejnej distribučnej siete, ale nemajú dostatok finančných prostriedkov na obstaranie tohto zariadenia. Vďaka štátnej dotácii teda budúci budovateľ nebude musieť platiť plnú sumu, ale na jej úhrade sa bude spolupodieľať vláda. Ak sa budúcemu investorovi podarí štátnu dotáciu získať, získa ju v podobe poukážky, z ktorej môže hradiť viacero výdavkov. Poukážka môže byť použitá na úhradu fotovoltaických panelov, nosnej konštrukcie, mikromeniča, striedača, zariadenia na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy, riadiacej jednotky, akumulátor elektriny, regulátor nabíjania, montážneho materiálu a prác potrebných na uvedenie zariadenia do prevádzky. Z poukážky je tiež možné hradiť všetky skúšky a revízie, ktoré sú potrebné, aby sa zariadenie uviedlo do prevádzky.

Dobrou správou tiež je, že okrem dotácie na fotovoltaiku môže domácnosť, ktorá vyrába elektrickú energiu týmto spôsobom získať aj príspevok za akumuláciu elektrickej energie. Maximálna hodnota poukážky spolu s bonusom za akumuláciu energie nesmie presiahnuť 2550 €. Štátnu dotáciu vo forme poukážky je možné získať na malé fotovoltaické zariadenia s výkonom do 10 kW.

Ako už bolo spomínané, hlavným prínosom v prípade tvorby elektrickej energie pomocou fotovoltaického systému je nezávislosť od verejného dodávateľa a rovnako aj šetrenie životného prostredia. Slnečná energia je zdroj, ktorý sa v prírode voľne vyskytuje a tak skoro nedôjde k jeho vyčerpaniu. Fotovoltaické panely sú možnosťou, vďaka ktorej sa môžete súčasne stať výrobcom, ale aj distribútorom vlastného elektrického prúdu.